Thông cáo báo chí

InitNg là một website về công nghệ với thời gian hoạt động từ năm 2016. Dưới đây là một số bài báo nói về Init:

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Initng

2. http://stackoverflow.com/questions/729980/which-one-of-the-major-operating-systems-is-best-suited-for-a-quick-boot-and-sta

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Initng

4. https://fedoraproject.org/wiki/FCNewInit

5. https://builder.japan.zdnet.com/os-admin/20378396/3/

6. https://wiki.ubuntu.com/ReplacementInit

7. https://blog.csdn.net/sunrock/article/details/1543947